Zjawiska elektryczne i magnetyczne w przyrodzie. Uczeń:
  1. podaje przykłady zjawisk elektrycznych w przyrodzie (np. wyładowania atmosferyczne, elektryzowanie się włosów podczas czesania);
  2. demonstruje elektryzowanie się ciał i ich oddziaływania na przedmioty wykonane z różnych substancji;
  3. wymienia źródła prądu elektrycznego i dobiera je do odbiorników, uwzględniając napięcie elektryczne;
  4. opisuje skutki przepływu prądu w domowych urządzeniach elektrycznych, opisuje i stosuje zasady bezpiecznego obchodzenia się z urządzeniami elektrycznymi;
  5. buduje prosty obwód elektryczny i wykorzystuje go do sprawdzania przewodzenia prądu elektrycznego przez różne ciała (substancje);
  6. uzasadnia potrzebę i podaje sposoby oszczędzania energii elektrycznej;
  7. bada i opisuje właściwości magnesów oraz ich wzajemne oddziaływanie, a także oddziaływanie na różne substancje;
  8. buduje prosty kompas i wyjaśnia zasadę jego działania, wymienia czynniki zakłócające prawidłowe działanie kompasu.
Proponowane doświadczenia w komentarzu do podstawy programowej:

badanie oddziaływań ciał naelektryzowanych przez potarcie,
badanie „trwałości” stanu naelektryzowania izolatorów i przewodników,
badanie własności magnesów i ich oddziaływania między sobą i na przedmioty wykonane z różnych substancji,
badanie własności przewodzących substancji przy użyciu prostego obwodu elektrycznego,
badanie magnetycznego i cieplnego skutku przepływu prądu,
badanie wpływu różnych substancji i magnesów na wskazania kompasu.