Organizm człowieka. Uczeń:
 1. podaje nazwy układów narządów budujących organizm człowieka: układ kostny, oddechowy, pokarmowy, krwionośny, rozrodczy, wskazuje na planszy główne narządy tych układów:
  1. układ kostny – elementy układu: czaszka, kręgosłup, klatka piersiowa, kończyny górne, kończyny dolne,
  2. układ oddechowy – jama nosowa, krtań, tchawica, oskrzela, płuca,
  3. układ pokarmowy –  jama ustna, przełyk, żołądek, jelito cienkie, jelito grube, odbytnica,
  4. układ krwionośny – serce, naczynia krwionośne: żyły i tętnice,
  5. układ rozrodczy żeński – jajniki, jajowody, macica, pochwa i układ rozrodczy męski – jądra, nasieniowody,  prącie;
 2. wymienia podstawowe funkcje poznanych układów człowieka;
 3. rozpoznaje i nazywa, na podstawie opisu, fotografii lub rysunku, etapy rozwoju człowieka (zarodkowy i płodowy, okres noworodkowy, niemowlęcy, poniemowlęcy, przedszkolny, szkolny, wieku dorosłego, starości);
 4. opisuje zmiany zachodzące w organizmach podczas dojrzewania płciowego;
 5. wykazuje doświadczalnie, że czynnikiem niezbędnym do spalania jest tlen, identyfikuje produkty spalania i oddychania: dwutlenek węgla, para wodna oraz podaje ich nazwy;
 6. opisuje rolę zmysłów w odbieraniu wrażeń ze środowiska zewnętrznego;
 7. bada właściwości ogniskujące lupy, powstawanie obrazu widzianego przez lupę i podaje przykłady zastosowania lupy;
 8. wskazuje rodzaje źródeł dźwięku, bada doświadczalnie zależność powstającego dźwięku od np. naprężenia i długości struny;
 9. bada rozchodzenie się dźwięków w powietrzu i ciałach stałych;
 10. porównuje prędkości rozchodzenia się dźwięku i światła na podstawie obserwacji zjawisk przyrodniczych, doświadczeń lub pokazów.
Proponowane doświadczenia w komentarzu do podstawy programowej:

doświadczalne wykazanie, że czynnikiem niezbędnym do spalania jest tlen,
doświadczalne wykazanie, że produktami spalania i oddychania są woda i dwutlenek węgla,
badanie biegu równoległej wiązki światła przez lupę,
badanie zależności wysokości dźwięku od naprężenia i długości struny lub od długości słupa powietrza w butelce,
badanie rozchodzenia się dźwięku w naprężonej nici.