Krajobraz Polski i Europy. Uczeń:
  1. rozpoznaje na mapie hipsometrycznej niziny, wyżyny i góry;
  2. charakteryzuje wybrane krajobrazy Polski: gór wysokich, wyżyny wapiennej, nizinny, pojezierny, nadmorski, wielkomiejski, przemysłowy, rolniczy oraz wskazuje je na mapie;;
  3. podaje przykłady zależności między cechami krajobrazu a formami działalności człowieka;
  4. wymienia formy ochrony przyrody stosowane w Polsce, wskazuje na mapie parki narodowe, podaje przykłady rezerwatów przyrody, pomników przyrody i gatunków objętych ochroną, występujących w najbliższej okolicy;
  5. wymienia najważniejsze walory turystyczne największych miast Polski, ze szczególnym uwzględnieniem Warszawy, Krakowa, Gdańska;
  6. lokalizuje na mapie Europy: Polskę oraz państwa sąsiadujące z Polską i ich stolice;
  7. opisuje krajobrazy wybranych obszarów Europy (śródziemnomorski, alpejski), rozpoznaje je na ilustracji oraz lokalizuje je na mapie.
Proponowane doświadczenia w komentarzu do podstawy programowej:

badanie rozpuszczalności skały wapiennej pod wpływem wody, octu.