Właściwości substancji. Uczeń:
  1. wymienia znane właściwości substancji (woda, cukier, sól kuchenna) i ich mieszanin (ocet, sok cytrynowy) występujące w jego otoczeniu; S15-S18, S8, S13, S2
  2. porównuje masy ciał o tej samej objętości, lecz wykonanych z różnych substancji; H8
  3. identyfikuje, na podstawie doświadczenia, ciała (substancje) dobrze i słabo przewodzące ciepło; H8, H7, H1, F2, S17, S18, N2
  4. podaje przykłady przedmiotów wykonanych z substancji kruchych, sprężystych i plastycznych; H4-H6
  5. podaje przykłady zastosowania różnych substancji w przedmiotach codziennego użytku, odwołując się do właściwości tych substancji; H4-H6, F2
  6. bada wpływ czynników takich jak: woda, powietrze, temperatura, gleba na przedmioty zbudowane z różnych substancji; F1
  7. wykazuje doświadczalnie wpływ różnych substancji i ich mieszanin (np. soli kuchennej, octu, detergentów) na wzrost i rozwój roślin, dokumentuje i prezentuje wyniki doświadczenia; G6, S13-S15, S17, S18, S8
  8. uzasadnia potrzebę segregacji odpadów, wskazując na możliwość ich ponownego przetwarzania (powołując się na właściwości substancji). F1
Proponowane doświadczenia w komentarzu do podstawy programowej:

pomiar masy, długości, objętości ciał, S,16-S18, H8, H7, S5
porównywanie masy ciał o takiej samej objętości, lecz wykonanych z różnych substancji, H8
porównywanie masy ciał o różnej objętości, lecz wykonanych z tej samej substancji, H7, H8
badanie (porównawcze) przewodnictwa cieplnego styropianu, plastiku, metalu, szkła (np. stygnięcie wody w jednakowej wielkości kubkach wykonanych z różnych substancji), H1-H3, S17, S18,S10, S11
badanie własności mechanicznych substancji sprężystych, plastycznych i kruchych, H3, H4, H5, H6, F2, S10, S11
badanie wpływu wody i gleby na papier, folię, metale, F1
badanie wpływu soli, detergentów na rozwój roślin. G6