Człowiek a środowisko. Uczeń:
  1. prowadzi obserwacje i proste doświadczenia wykazujące zanieczyszczenie najbliższego otoczenia (powietrza, wody, gleby);
  2. wyjaśnia wpływ codziennych zachowań w domu, w szkole, w miejscu zabawy na stan środowiska;
  3. proponuje działania sprzyjające środowisku przyrodniczemu;
  4. podaje przykłady miejsc w najbliższym otoczeniu, w których zaszły korzystne i niekorzystne zmiany pod wpływem działalności człowieka;
  5. podaje przykłady pozytywnego i negatywnego wpływu środowiska na zdrowie człowieka.
Proponowane doświadczenia w komentarzu do podstawy programowej:

badanie stanu zapylenia powietrza,
badanie stanu czystości wody w zbiornikach wodnych,
badanie wpływu detergentów na życie roślin i zwierząt,
badanie nawożenia i zasolenia na wzrost i rozwój roślin.