Najbliższa okolica. Uczeń:
 1. rozpoznaje w terenie przyrodnicze (nieożywione i ożywione) oraz antropogeniczne składniki krajobrazu i wskazuje zależności między nimi;
 2. wymienia i charakteryzuje czynniki warunkujące życie na lądzie;
 3. obserwuje i nazywa typowe organizmy lasu, łąki, pola uprawnego;
 4. opisuje przystosowania budowy zewnętrznej i czynności życiowych organizmów lądowych do środowiska życia, na przykładach obserwowanych organizmów;
 5. wskazuje organizmy samożywne i cudzożywne oraz podaje podstawowe różnice w sposobie ich odżywiania się;
 6. przedstawia proste zależności pokarmowe zachodzące między organizmami lądowymi, posługując się modelem lub schematem;
 7. rozpoznaje i nazywa warstwy lasu, charakteryzuje panujące w nich warunki abiotyczne;
 8. obserwuje zjawiska zachodzące w cieku wodnym, określa kierunek i szacuje prędkość przepływu wody, rozróżnia prawy i lewy brzeg;
 9. rozróżnia i opisuje rodzaje wód powierzchniowych;
 10. wymienia i charakteryzuje czynniki warunkujące życie w wodzie;
 11. obserwuje i nazywa typowe rośliny i zwierzęta żyjące w jeziorze lub rzece, opisuje przystosowania ich budowy zewnętrznej i czynności życiowych do środowiska życia;
 12. przedstawia proste zależności pokarmowe występujące w środowisku wodnym, posługując się modelem lub schematem;
 13. rozpoznaje i nazywa skały typowe dla miejsca zamieszkania: piasek, glina i inne charakterystyczne dla okolicy;
 14. opisuje glebę jako zbiór składników nieożywionych i ożywionych, wyjaśnia znaczenie organizmów glebowych i próchnicy w odniesieniu do żyzności gleby.