Orientacja w terenie. Uczeń:
  1. wyznacza kierunki na widnokręgu za pomocą kompasu, gnomonu; M11, D8, K3
  2. obserwuje widomą wędrówkę Słońca w ciągu doby, miejsca wschodu, górowania i zachodu Słońca, w zależności od pory roku, wskazuje zależność między wysokością Słońca a długością cienia; D8, D9, U1, U4, U2
  3. orientuje plan, mapę w terenie, posługuje się legendą; E2-E4, M11
  4. identyfikuje na planie i mapie topograficznej miejsce obserwacji i obiekty w najbliższym otoczeniu, określa wzajemne położenie obiektów na planie, mapie topograficznej i w terenie; E2, E3, E4, E14, E13
  5. posługuje się podziałką liniową do określania odległości, porównuje odległość na mapie z odległością rzeczywistą w terenie; E14, E2, E3, E4
  6. wykonuje pomiary np. taśmą mierniczą, szacuje odległości i wysokości w terenie; E13, E14
  7. rozróżnia w terenie i na modelu formy wypukłe i wklęsłe, wskazuje takie formy na mapie poziomicowej. E1, E12, E13, U2